Tasapuolisuutta

Verovaroilla tehdyt ostokset on tehtävä kustannustehokkaasti. Olisiko yritykselläsi ollut antaa rahalle enemmän vastinetta kuin valituksi tulleella? Voimme tehdä hankintapäätöksestä hankintaoikaisun tai valituksen.

Julkinen hankinta on tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankinta, jonka valtio, kunta ja kuntayhtymä, valtion liikelaitos tai muu hankintalainsäädännössä määritelty hankintayksikkö tekee oman organisaationsa ulkopuolelta.

Hankinnat on kilpailutettava avoimesti ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintayksikön on tehtävä lopullinen valituskelpoinen päätös hankinnasta.

Hankintapäätös ei ole aina oikea. Hankintalaissa on säännökset hankintamenettelyä koskevista oikeussuojakeinoista: hankintaoikaisu ja valitus. Hankintaoikaisu tehdään hankintayksikölle ja valitus markkinaoikeudelle. Kumpikin tulee tehdä nopeasti päätöksen jälkeen.

Hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeudelle ovat kummatkin huomattavaa asiantuntemusta vaativia toimia, jotka on syytä jättää asiantuntijan tehtäväksi.